W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę Emerlog sp. z. o.o.

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Emerlog sp. z.o.o. adres siedziby ul. Górczewska 200/29 01-460 Warszawa; tel: +48 735 935 485;mail:mateusz.ogorzalek@emerlog.eu.
 2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach kontaktowych oraz w celu przygotowania i złożenia oferty.
 3.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt. 2. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości nawiązania kontaktu i złożenia oferty handlowej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka legalności określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być,…………………………………
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania przez Spółkę kontaktu oraz realizacji złożonej oferty handlowej- (zawartej umowy).
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO.
 8. W przypadku, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.